Skip to content

Byenvini nan Jaden Pedagojik Florid lan!

Young girl smiling with soil on her two hands

Kisa ki Jaden Pedagojik Florid lan?

Jaden Pedagojik Florid lan bay tout kalite fason pou prezante elèv yo avèk okazyon pou aprantisaj pratik epi prepare pou karyè yo nan lavni.

Jaden Pedagojik Florid lan se yon laboratwa vivan eksteryè ki fèt pou tout Floridyen pwofite epi sèvi kòm modèl pou inisyativ jaden skolè ki nan tout eta an. Li demontre fason pou sèvi avèk jaden kòm zouti ansèyman pou aprantisaj pratik epi refleksyon kritik sou relasyon nou avèk manje, sistèm agrikòl epi sante.

Jaden Pedagojik Florid lan bay Rekòlt Mwa an epi Pwogram Nasyonal Kantin Skolè yo sipò dirèkt. Li la pou soutni pi byen mision nou pou rediksyon ensekirite nan Florid alimantè.

Byento

Jaden Pedagojik Florid lan aktyèlman an konstriksyon epi li pwograme pou lanse nan Prentan 2024.

Se avèk plezi nou pral pataje opòtinite atelye epi fòmasyon teknik dinamik pandan nap aprann fè yon refleksyon kritik sou sistèm alimantè epi chwa alimantasyon ki sen.

Haitian Creole