Skip to content

Keyèt pou Lekòl

Kisa ki Keyèt?

Keyèt lan se lè moun keyi oubyen kolekte eksedan manje fre nan eksplwatasyon agrikòl, jaden, mache agrikòl, makèt, restoran, fwa eta/konte oubyen nenpòt lòt sous pou anpeche gaspiyaj epi distribye li bay moun ki nan bezwen.

Sòti Edikatif pou Keyèt

Depatman Agrikilti Florid lan, an patenarya avèk òganizasyon ki fè keyèt yo, okipe kestyon lojistik pou pwogramasyon sòti edikatif pou keyèt nan lekòl nan tout eta Florid lan.

Elèv kap fè benevola kapab vizite eksplwatasyon agrikòl epi keyi fwi ak legim nan chan yo oubyen al cheche fwi ak legim yo fin rekòlte men ki pa vyab ankò pou komèsyalize yo. Lè sa a, yo distribye fwi ak legim yo pou teste gou yo epi donasyon.

Lè yo fè sòti pou keyèt yo, elèv yo pral devlope plis respè pou manje epi konprann li pi byen.

Aprann plis sou Inisyativ pou Keyèt FDACS lan:

Pou pwograme yon evènman keyèt oubyen aprann plis, silvouplè kontakte:

Bela Delgado
Kowòdonatris Farm to School epi Spesyalist sou Gaspiyaj Manje
850-617-7440
[email protected]

Resous
Lwa Etatik epi Nasyonal pou Pwoteksyon Donatè, tankou Agrikiltè, kont Responsabilite nan Lajistis (Anglè)
Telechaje
Lwa Eta epi Nasyonal pou Pwoteksyon Donatè, tankou Agrikiltè, kont Responsabilite nan Lajistis (Panyòl)
Telechaje
Deklarasyon USDA sou Keyèt
Li Touswit
Haitian Creole