Skip to content

Redwi Gaspiyaj Manje avèk Tab Pataj

Kisa ki Tab Pataj yo?

Tab Pataj yo se yon fason fasil epi efikas pou redwi gaspiyaj nan pwogram sèvis alimantè lekòl K-12 yo epi pou ankouraje prezèvasyon manje elèv.

Tab Pataj yo se zòn deziyen ki anndan lekòl yo kote elèv yo kapab mete oubyen remèt manje avèk bwason yo pa vle ki antye oubyen ki pa louvri. Timoun yo kapab vle lòt manje anplis yo ap byenvini pou yo pwofite de manje ki bay yo pandan oubyen apre sèvis manje an san yo pa peye anyen.

Aprann plis sou mizanplas yon Tab Pataj nan lekòl ou:

Aprann plis sou rezon ki fè Sèvis Aliman & Nitrisyon (FNS) Depatman Agrikilti Etazini (USDA) lan ankouraje redistribisyon manje.

Odit sou Gaspiyaj Manje

Odit sou Gaspiyaj Manje Elèv lan angaje epi reyini elèv, pwofesè epi pèsonèl refektwa skolè yo. Odit yo pèmèt edikasyon elèv yo sou kantite manje ki gaspiye nan refektwa lekòl yo epi ankouraje konsomasyon manje nourisan an menm tan avèk rediksyon gaspiyaj manje.

Aprann plis sou reyalizasyon yon Odit sou Gaspiyaj Manje Elèv:

Gade wè Resous Videyo sou Rekiperasyon Manje nan Lekòl :

Fè Divèsyon Gaspiyaj avèk Don Manje

Sa kapab fasil pou kreye yon divèsyon gaspiyaj manje nan lekòl ou. Swiv gid etap-pa-etap nou an sou List Kontwòl sou Don Manje nan Lekòl.

Lwa sa yo pwoteje donatè yo kont responsabilite nan lajistis lè yo bay don manje ki aparaman sen:

Haitian Creole