Skip to content

Resous pou Jaden

Children tending to a garden

Èske ou vle Kreye yon Jaden Skolè pou Inisyativ Farm to School ou ?

Si wap kòmanse, oubyen si ou gen anpil eksperyans avèk jaden, aprann kijan pou plante, mete an plas epi mentni pwojè jaden skolè ou an. Resous sa yo kapab tou ede ou aprann kòman pou mete rekòlt jaden ou nan refektwa yo.

Gade Wè Resous

Ou pa kapab jwenn resous wap chèche an ?

Kontakte Ekip Nou An

Eksplore Resous yo
Climate Zone Map & Region Map

Aprann konnen zòn klima ou epi rejyon ou pou konnen ki plant ki pral pouse pi byen nan rejyon ou.

Enfografi pou Solisyon Jaden

Telechaje enfografi ki montre avèk imaj ki danre Florid ki pouse nan chak sezon.

Kontribisyon Enstiti Syans Alimantè epi Agrikòl nan Inivèsite Florid.

Gade Wè Enfografi an
Kalandriye Jaden nan Florid

Aprann kilè pou plante epi kòman pou jwenn plis randman nan jaden skolè ou!

Kalandriye Jaden an bay moun lima jaden nan Florid yon gid mansyèl sou kisa pou plante epi fè nan jaden yo. Li genyen ladan li lyen pou sit wèb jaden ki itil, ki tout base sou rechèch epi konesans Inivèsite Florid lan.

Twa diferan edisyon Kalandriye Jaden an bay konsèy spesifik pou chak nan zòn klima Florid yo: Nò, Santral epi Sid.

Kontribisyon Enstiti Syans Alimantè epi Agrikòl nan Inivèsite Florid.

Gade Wè Kalandriye an
Eksplore Aliman ki An Sezon

Lè moun manje aliman lokal ki an sezon, sa soutni agrikiltè Florid, ogmante abondans aliman ki rich an nitriman epi redwi anprent enviwonnmantal nou.

Jwenn ki aliman fre soti Florid Fresh From Florida ki an sezon.

Jwenn Enfòmasyon sou sa
Seri Fòmasyon an Pèsòn sou Lidèchip nan Jaden Skolè

Depi 2020, Pwogram Agrikilti Florid nan Saldeklas epi Pwogram Ekstansyon Nitrisyon Familyal UF/IFAS lan travay ansanm pou òganize yon seri Fòmasyon sou Lidèchip nan Jaden Skolè. Fòmasyon sa a epi eksperyans rezotaj lan fèt pou aktè nan jaden skolè nan Florid nan tout nivo pou ranfòse konfyans pou fè jaden, ankouraje kolaborasyon ant aktè yo epi konsolide pwogram jaden yo pou reyisi a lon tèm.

Atelye sa yo konsantre sou twa domèn nan dirabilite jaden skolè:

  1. Konesans nan afè jaden
  2. Koneksyon kourikoulòm
  3. Konpetans lidèchip
Jwenn Plis Enfòmasyon
Bwat Zouti Jaden pou Refektwa

Eksplore Bwat Zouti Jaden pou Lekòl lan, ki se kontribisyon Slow Food USA epi Whole Kids Foundation.

Telechaje
Gid Jaden Skolè

Gid Jaden Skolè an se yon gid an brèf pou kòmanse epi antretni yon jaden skolè nan Florid. Li eksplike etap pa etap pwosesis idantifikasyon epi mobilizasyon moun, òganizasyon epi resous ki nesesè pou kreye epi antretni yon jaden skolè ki byen reyisi. Pati ki pi enpòtan nan gid sa a se yon pwosesis etap-pa-etap pou kreye epi jere jaden an.

Telechaje
Gid pou Fè Jade : Grow to Learn

Grow to Learn oubyen Kiltive pou Aprann se yon gid spesyal epi itil pou fè jaden skolè vin kote ki bèl epi abondan, epi ki vitalize anviwonnman aprantisaj pou elèv yo. Li genyen ladan li pèspektiv pou fason pou monte ekip ou, eleman de baz pou fè jaden epi direktiv sou fason pou mentni epi agrandi jaden an.

Telechaje
Haitian Creole