Skip to content

Resous pou Pwodiktè

Hands holding harvested potatoes

Pou Vann nan Lekòl

Entegrasyon manje lokal nan Pwogram Nitrisyon pou Timoun yo anrichi koneksyon ki genyen ant kominote yo avèk aliman lokal ki fre epi nourisan. Li kreye tou yon mache stab epi divèsifye pou pwodiktè manje lokal.

Eksplore resous pou ede ou konekte avèk lekòl nan Florid yo epi aprann sou pwosesis apwovizyonnman an.

Gade Kestyon Moun Poze Souvan Gade Wè Resous

Ou pa wè resous wap chèche yo ?

Kontakte Ekip Nou An

Fòmasyon Pwodiktè

Fòmasyon Farm to School yo mete a dispozisyon pou pwodiktè aliman ki enterese aprann sou fant manje nan mache skolè yo. Fòmasyon yo sikile nan tout eta an.

  • Aprann kòman pou jwenn aksè nan mache lekòl yo, pwosesis mache piblik yo epi kilti pwodwi pou mache lekòl yo.
  • Tande pwodikte pale sou jan yon reyisi navige mache Farm to School yo.
  • Jwenn nouvo konesans sou resous pou agrandi biznis ou pou benefisye de debouche nan mache lekòl yo.

Jwenn plis Enfòmasyon epi Enskri

Kestyon & Repons pou Agrikiltè epi Pwodiktè

Kisa ki manje lokal ?

Manje lokal kapab nan nenpòt gwoup alimantè, tankou vyand, ze, sereyal, fwi, legim oubyen pwodwi letye. Chak distrikt skolè etabli pwòp definisyon li pou “kiltive oubyen elve lokalman”.

Sa kapab genyen ladan li atik ki pwodwi nan konte lekòl lan, anndan yon sèten distans de lekòl lan, nan Florid oubyen maksimòm yon èdtan distans nan machin de lekòl lan.

Definisyon an kapab kouvri pwodwi oubyen li kapab chanje selon sezon an.

Èske yo kapab sèvi vyand nan Pwogram Nitrisyon Timoun yo ?

Wi. Betay avèk volay dwe transfòme anba enspeksyon federal.

Èske yo kapab itilize ze poul fre nan pwogram nitrisyon timoun yo ?

Wi. Se pou ze yo konfòm avèk egzijans Depatman Agrikilti epi Sèvis Konsomatè Florid lan.

Èske fwi avèk legim lokal yo kapab sèvi nan pwogram nitrisyon timoun yo?

Wi. Pwodwi agrikòl yo kapab achte oubyen bay kòm don dirèkteman nan men yon agrikiltè, oubyen a travè yon distribitè, pòl alimantè, mache agrikòl, makèt oubyen jaden skolè. Fwi avèk legim ki pa transfòme ki kenbe karaktè natirèl yo admisib. Transfòmasyon minim, tankou konjle oubyen rache epi mete nan sachè, admisib.

Èske se pou pwodiktè yo dwe genyen sètifikasyon GAP?

Non. Sètifikasyon GAP (Bon Pratik Agrikòl) lan volontè sòf si yon distrikt skolè egzije sa. Se pou founisè yo swiv pratik aliman san danje sa yo epi bay lekòl yo dokimantasyon sou nenpòt plan manje agrikòl san danje.

Ki papye ki nesesè pou van sponsò pwogram nitrisyon pou timoun yo?

Enfòmasyon sou trasabilite epi pri, avèk garanti epi asirans manje san danje yo nesesè lè moun vann bay lekòl.

Kisa ki pwosesis akizisyon yo lè moun ap vann bay lekòl yo?

Lekòl yo kapab itilize twa diferan kalite pwosesis pou achte manje, selon kantite yo achte an:

  1. Mikwo-akizisyon kapab sèvi pou acha ki mwens pase $10,000 ($50,000 nan sèten distrikt skolè) sa pran plizyè apèl dòf. Lekòl yo dwe distribye mikwo-akizisyon egalman ant vandè kalifye.
  2. Pwosesis enfòmèl kapab sèvi pou acha ki mwens pase $250,000; se pou twa kotasyon dokimante epi evalye avan seleksyon òf ki gayan an epi fè akizisyon an.
  3. Pwosesis fòmèl yo sèvi pou acha ki plis pase $250,000. Achtè yo prepare yon apèl dòf, fè piblisite pou apèl dòf lan, epi evalye epi akòde yon kontra bay soumisyonè ki bay pi ba pri ki responsab.

Gade wè kòman achtè yo sible manje lokal avèk zouti USDA Decision Tree an.

Don yo admisib epi yo kapab sèvi pou rezon fiskal. Gade wè gid taks ki rele A Farmer’s Guide to the Enhanced Federal Tax Deduction for Food Donation, ki disponib nan men National Resource Defense Council.

Eksplore Resous yo
TABLO SOU DISPONIBILITE EPI PRI PWODWI
Telechaje
POU DEMARE AVÈK FARM TO SCHOOL TELECHAJE
Telechaje
FÈY TRAVAY BIO
Telechaje
LIST KONTWÒL POU AGRIKILTÈ: RANKONTRE YON DIREKTÈ SÈVIS ALIMANTÈ
Telechaje
Haitian Creole