Skip to content

Resous pou Ansèyman

Children tending a garden with a teacher's help

Entegre Agrikilti Florid nan Saldeklas lan

Jwenn resous ki fèt pou ogmante konsyans avèk konesans sou resous agrikòl epi natirèl Florid yo.

Gid sa yo konsantre sou oryantasyon pwofesè nan Florid nan pwosesis devlopman yon jaden skolè epi fason pou itilize jaden pou anseye matyè de baz tankou sante, syans, konpetans nan lang, matematik, teknoloji epi enjenyeri

Gade Wè Resous

Ou pa wè resous wap chèche yo ?

Kontakte Ekip Nou An

Eksplore Resous yo
Leson sou Agrikilti Florid nan Saldeklas

Florida Agriculture in the Classroom ofri resous edikatif fòmidab epi pwogram pou devlopman pwofesyonèl pwofesè yo.

Konsilte plizyè santèn leson pratik ki entèkonekte avèk standa resane pi anseye matyè de baz yo.

Jwenn Plis Enfòmasyon
STEMming Up Gardening

Stemming Up Gardening se yon gid konplè ki soti nan Florida Agriculture in the Classroom pou anseyan nan Florid epi ki fèt pou entegre syans, teknoloji, enjenyeri epi matematik nan yon jaden skolè.

Jwenn Plis Enfòmasyon
Gardening for Nutrition

Gardening for Nutrition se yon gid konplè ki soti nan Florida Agriculture in the Classroom pou anseyan nan Florid epi ki fèt pou anseye sante, syans, konesans lingwistik, matematik epi plis avèk izaj yon jaden skolè.

Jwenn Plis Enfòmasyon
Gardening for Grades

Gardening for Grades se yon gid konplè pou anseyan nan Florid pou ede planifye, finance, kreye epi aprann avèk yon jaden skolè.

Jwenn Plis Enfòmasyon
Rekòlt Mwa an

Harvest of the Month, oubyen Rekòlt Mwa an ofri resous edikatif pou saldeklas, jaden epi kwizin ki mete an vedèt aliman an sezon ki kiltive nan Florid.

Jwenn Plis Enfòmasyon
Haitian Creole