Skip to content

Kolòk Florida Farm to School

Nap Tann nou nan mwa Mas 2025 !

Nap di mèsi pou tout moun ki te patisipe nan Konferans Florida Farm to School 2024 lan.

Nou te pase yon bèl moman lè nou te rankontre avèk lekòl, distribitè epi pwodiktè nan tout eta Florida an pandan nou tap selebre tèm Konferans 2024 nou an, Simen Siksè, epi nou te gide envite nou yo a travè twa pilye Farm to School yo:

  1. Jaden Skolè
  2. Edikasyon Agrikòl
  3. Apèl Dòf

Pwofite gade videyo gran moman nan evènman an. Se pral yon plezi pou nou wè ou ankò an Mas 2025!

Gade Pwogram Konferans 2024 lan

 

Men Kisa Patisipan yo Di sou Konferans lan

“Sa fè 20+ ane map patisipe nan konferans pwofesyonèl yo epi se vreman youn nan sa mwen pi pito yo!”

"Mwen te renmen anpil chans mwen te genyen pou mwen antre nan rezo avèk pwodiktè, anplwaye sèvis alimantè epi parèy mwen epi anplwaye FDACS. Anpil kestyon te jwenn repons nan reyinyon an.”

“Mwen pito konferans sa a pase tout lòt yo. Mwen renmen tande pale sou travay ekstwòdinè agrikiltè pou lekòl avèk kominote yo ap fè pou aprann timoun nou yo sou agrikilti ! Epi tou mwen renmen selebre agrikiltè nou yo!”

“Se te yon bèl okazyon pou antre nan rezo epi amelyore konesans mwen sou pwogram jaden skolè, agrikilti, apèl dòf epi edikasyon nan domèn sa yo.”

“Mwen tèlman aprann bagay enpòtan nan men moun ki pasyone pou sijè an. Mwen te kriye nan dènye jou an paske tout moun te tèlman sensè.”

“Bèl eksperyans. Tout moun te genyen bonjan enfòmasyon itil pou ofri nou. Sa se pi bèl konferans mwen patisipe ladan l depi lontan.”

Haitian Creole