Skip to content

Depatman Agrikiliti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan pral Lanse Fòmasyon pou Pwodiktè “Mennen Jaden an nan Lekòl yo”

26 septanm 2023

Depatman Agrikiliti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan pral Lanse Fòmasyon pou Pwodiktè “Mennen Jaden an nan Lekòl yo”

A pati de mwa novanm 2023, Sèvis Aliman, Nitrisyon avèk Byennèt nan Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan pral lanse premye nan yon seri fòmasyon pou pwodiktè sou “Mennen Jaden nan Lekòl yo” ki pral fèt nan tout eta an.

Fòmasyon sa yo se yon okazyon pou kiltivatè avèk pwodiktè nan Florid yo aprann plis enfòmasyon sou fason pou vann danre yo nan mache lekòl yo. Fòmasyon yo genyen pou yo fèt sou yon peryòd de jou, avèk yon jounen vityèl ki kouvri plizyè sijè tankou mache lekòl, strateji mache piblik, devlòpman pwodwi epi kiltive danre pou lekòl. Dezyèm jou an pral genyen rezotaj an pèsòn, debouche pou pwodiktè avèk ofisyèl nitrisyon lekòl epi vizit jaden lokal.

Pwodiktè ki patisipe yo pral soti nan fòmasyon sa yo avèk strateji konkrè pou yo pwogrese avèk vant nan lekòl yo, avèk ladan yo yon Plan Daksyon pou Biznis nan Lekòl nan men yo ki kouvri kijan pou abòde lekòl yo pou vant dirèkt epi kòman pou planifye pwodiksyon yo pou vant ki efikas epi dirab.

Pou aprann plis sou fòmasyon yo, silvouplè kontakte [email protected].

Haitian Creole