Skip to content

Florida Farm Connect – Pou Lekòl

Woman cooking in kitchen

Pou mete “Lekòl” nan Pwogram Farm to School lan

Kit ou vle jwenn manje ki genyen orijin lokal pou refektwa ou, kreye oubyen agrandi pwojè jaden skolè ou oubyen jwenn plan pedagojik ki tou pare, nou la pou ede soutni lekòl ou nan efò li pou pwogram Jaden pou Lekòl lan.

 

Louvri yon sesyon nan Pòtay Farm Connect lan

Louvri yon sesyon anba an nan pòtay entèyaktif Farm Connect lan, kote ou kapab an kontakt avèk agrikiltè/pwodiktè kap vann danre fre Florid ou kapab itilize nan kantin skolè ou, epi pou aktivite Farm to School. Pòtay lan pral pèmèt ou di pwodiktè ki pwodwi lekòl ou bezwen, epi gade wè ki pwodiktè ki genyen nan rejyon ou epi nan tout Florid lan.

Louvri yon sesyon

Ou pa genyen yon kont? Kontakte ekip moun an pou mande aksè.

Teen student eating garlic aioli wrap in lunchroom

KISA LEKÒL YO DI SOU FLORIDA FARM TO SCHOOL

"Nous konnen epi nous gen konviksyon se yon bagay enpòtan pou nous pote manje lokal bay elèv nou yo epi manje fre bay elèv nou yo. Nou konnen li pi nourisan, nou konnen li bon anpil pou anviwònman an, epi sa ki pi bon an se paske nou genyen okazyon pou nou sèvi avèk lajan nou pou reyenvesti nan ekonomi lokal nou, epi sa ede agrikiltè nou3 yo, bien is lokal nou epi fanmi yo ki konpoze lekòl piblik Hillsborough Public Schools yo."

Arianne Corbett, RD
Nitrisyonis, Sèvis Nitrisyon Elèv

Kreye yon Jaden
Jwenn Pwogram Skolè
Haitian Creole