Skip to content

Kestyon Moun Poze Souvan

Kisa ki Inisyativ Florida Farm to School lan?

Inisyativ Farm to School nan Florid lan amelyore koneksyon ki genyen ant kominote yo avèk kiltivatè lokal yo. Inisyativ lan fèt pou li ogmante kantite pwodwi Florid yo sèvi nan lekòl yo, ofri opsyon ki pi sen pou timoun nan Florid yo epi ankouraje elèv yo patisipe nan edikasyon sou nitrisyon avèk agrikilti a travè aktivite jaden skolè.

Kòman inisyativ Florida Farm to School lan benefisye lekòl yo?

Dapre obsèvasyon syantifik yo fè, patisipasyon nan kantin lekòl yo ogmante lè pwogram Farm to School yo prezan. Anplis de bon manje pou elèv yo, ogmantasyon nan patisipasyon kantin lan kapab bay kòm rezilta pi gwo revni pou pwogram sèvis kantin lekòl lan.

Kòman inisyativ Florida Farm to School lan ede agrikiltè yo?

Inisyativ lan konekte agrikiltè yo avèk nouvo opòtinite ki pote benefis nan kominote yo epi rantabilite yo. Eksplwatasyon agrikòl tout dimansyon kapab founi pwodwi Florid pou satisfè bezwen nitrisyon lekòl yo. Lè yo travay avèk lekòl yo, agrikiltè avèk pwodiktè yo planifye kisa, kilè epi ki kantite pou yo pwodwi.

Lekòl yo ki achte pwodwi agrikòl ki elve oubye kiltive lokalman yo ap ede bay agrikiltè yo sipò. Anplis de sa, agrikilti lokal lan kapab benefisye ekonomi lokal avèk eta yo lè yo kreye anplwa epi kenbe lajan anndan kominote an.

Èske lekòl yo ki vle achte pwodwi Florid genyen pou yo respekte règleman mache piblik yo?

Wi. Se pou lekòl yo respekte tout règleman apèl dòf federal, etatik epi lokal yo.

Èske lekòl yo kapab presize yon preferans jeyografik sou dokiman apèl dòf yo?

Wi. Lwa Agrikòl 2008 lan pèmèt lekòl yo ki opere anba Pwogram Nitrisyon Timoun yo achtè pwodwi agrikòl ki pa transfòme, ki kiltive epi elve lokalman. Li pèmèt tou enstitisyon yo itilize yon preferans jeyografik.

Èske yo enspekte pwodwi ki kiltive lokalman?

Nan pi fò ka yo, non. Donk, lekòl yo oblije lave epi prepare pwodwi yo menm jan yo ta lave epi prepare fwi ak legim yo achte nan men distribitè. Yo ankouraje lekòl yo mande dokiman sou aliman san danje nan pwogram kiltivatè yo ap itilize nan moman an (p.e. GAP, HACCP, ets.)

Èske lè yo achte pwodwi agrikòl lokal a travè inisyativ Farm to School lan sa redwi benefis finansman pou danre lekòl yo?

Non. Inisyativ Farm to School lan pa fè pati pwogram danre an. Lekòl yo ki fè kontra avèk agrikiltè lokal yo peye acha yo avèk pwòp kont sèvis alimantè pa yo.

Kisa ki wòl Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan nan inisyativ Farm to School lan?

Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan dirije inisyativ Farm to School an paske li:

  • Konekte lekòl yo avèk agrikiltè, pwodiktè avèk distribitè lokal
  • Elabore plan pedagojik ki baze sou nitrisyon epi mete an vedèt pwodwi Florid
  • Ofri atelye sou elaborasyon avèk antretyen jaden nan lekòl
  • Founi fòmasyon pou pèsonèl kantin skolè pou aprann prepare manje fre
  • Kreye resèt pou sèvis kantin skolè ki gen ladan yo pwodwi Florid

Kijan mwen kapab ede bay inisyativ Farm to School lan sipò?

Pou bay inisyativ la sipò ou kapab:

  • Ankouraje lekòl yo sèvi pwodwi lokal Florid
  • Pale avèk timoun sou nitrisyon epi bay chwa aliman ki sen
  • Ankouraje ansèyman pratik lè ou kreye yon jaden skolè
  • Aprann timoun yo sou agrikilti lè ou vizite yon eksplwatasyon agrikòl
  • Bay ekonomi eta an sipò lè ou achte pwodwi lokal Florid
Haitian Creole