Skip to content

Rekiperasyon Manje

Redwi Gaspiyaj Manje Elèv

Sèvis Aliman, Nitrisyon avèk Byennèt nan Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan kapab ede lekòl ou redwi gaspiyaj manje elèv.

Rediksyon gaspiyaj manje elèv yo kapab redwi pri sa koute pou ranmase fatra, kreye plis respè avèk konpreyansyon afè manje epi pwoteje anviwonnman nou. Nou ofri direktiv avèk materyèl edikatif a travè Bwat Zouti Rediksyon Gaspiyaj Manje nan Lekòl lan.

Lekòl K-12 yo genyen yon wòl spesyal pou yo jwe nan rediksyon, rekiperasyon avèk resiklaj dechè alimantè nan lokal yo. Yo jwe yon wòl enpòtan tou nan edikasyon jenerasyon kap monte an sou rekiperasyon eksedan manje ki bon.

Aprann plis sou Rediksyon Gaspiyaj Manje nan Lekòl K-12 (USDA).

Telechaje Gid Pwogram Rekiperasyon Manje nou an

Aprann Fason pou Redwi Gaspiyaj Manje

Poukisa Rekiperasyon Manje an Enpòtan?

Rekiperasyon manje enpòtan paske:

  • Manje reprezante plis pase 24% nan dechaj fatra minisipal.
  • Chak ane moun jete plizyè milyon liv fwi avèk legim fre.
  • Chak ane, 40% nan manje ki pwodwi nan Etazini rete san moun pa manje yo.
  • Plis pase 20% nan timoun nan Florid ap viv nan ensekirite alimantè.

Aprann kijan USDA ap lite kont gaspiyaj manje.

Kestyon sou Rekiperasyon Manje?

Pou aprann plis sou rekiperasyon manje, silvouplè kontakte:

Bela Delgado
Kowòdonatris Farm to School epi Spesyalist sou Gaspiyaj Manje

850-617-7440
[email protected]

Haitian Creole