Skip to content

Mennen Fèm nan Lekòl: Seri Fòmasyon

Older farmer showing a younger farmer a harvested potato

Fòmasyon Imèsif pou Agrikiltè epi Pwodiktè

Fòmasyon Farm to School yo mete a dispozisyon pou pwodiktè aliman ki enterese aprann sou fant manje nan mache skolè yo. Fòmasyon yo sikile nan tout eta an.

Yon evènman pou pwodiktè nan Rejyon Twa pral fè nan mwa septanm 2024 lan. Agrikiltè epi pwodiktè nan Florida yo ki nan konte sa yo elijib pou yo patisipe: Brevard, Citrus, Hernando, Lake, Levy, Marion, Orange, Seminole, Sumter, Volusia.

Pou mande yon lyen pou enskir nan evènman Fòmasyon Pwodiktè nan Rejyon Twa an, kontakte [email protected].

Pou resevwa notifikasyon sou rejyon fòmasyon pou pwodiktè nan ane 2025 epi 2026, oubyen si ou genyen kestyon sou lòt resous Farm to School yo ki disponib pou agrikiltè avèk pwodiktè, silvouplè kontakte [email protected].

Education materials from Farm to School producer training

Kisa ou pral Reyalize nan Fòmasyon an

Lekòl yo reprezante yon debouche solid pou pwodwi agrikòl. Avèk plis pase 30 milyon elèv kap patisipe nan pwogram kantin National School Lunch Program chak jou, lekòl yo se yon gwo opsyon mache ki stab epi fonksyone sou lon tèm. Anpil lekòl enterese anpil nan enklizyon pwodwi lokal ki soti nan men pwodiktè agrikòl pou meni nan lekòl yo.

Patisipe nan fòmasyon sa a pou aprann kòman pou pwofite de debouche nan mache Farm to School yo:

  • Aprann kòman pou jwenn aksè nan mache lekòl yo, pwosesis mache piblik yo epi kilti pwodwi pou mache lekòl yo.
  • Tande pwodikte pale sou jan yon reyisi navige mache Farm to School yo.
  • Jwenn nouvo konesans sou resous pou agrandi biznis ou pou benefisye de debouche nan mache lekòl yo.
Haitian Creole