Skip to content

Sètifika Jaden Lekòl

Byento: Fòmasyon sou Jaden Skolè

Yon jaden skolè nan Florid bay tout kalite fason pou prezante elèv yo avèk okazyon pou aprantisaj pratik.

Fòmasyon sa a pral reponn a difikilte epi benefis ki vini avèk kreyasyon yon jaden skolè pandan tou lap ede moun reflechi sou etablisman pwojè yo. Nou la pou ankouraje objektif edikatif ou epi ede fè jaden skolè ou nan Florid yon sit ki bèl epi abondan kote elèv yo kapab aprann.

Pou resevwa avi sou lè fòmasyon an aktive, silvouplè kontakte:

Bela Delgado
Kowòdonatris Farm to School epi Spesyalist sou Gaspiyaj Manje

850-617-7440
[email protected]

Haitian Creole