Skip to content

Inisyativ Farm to School nan Florid

Child holding a school lunch

Inisyativ Farm to School nan Florid

Inisyativ Farm to School nan Florid lan travay pou ogmante kantite danre Florid yo sèvi nan kantin skolè yo, pou ofri opsyon ki pi sen kòm manje pou timoun nan Florid epi ede elèv yo patisipe nan edikasyon sou nitrisyon ak agrikilti a travè aktivite jadinaj nan lekòl yo.

Pwogram Farm to School lan ranfòse sistèm manje lokal nan Florid yo lè yo elaji aksè ant lekòl yo, jaden yo epi kominote yo. A travè efò mache piblik, ranfòsman kapasite, devlòpman resous, asistans teknik epi fòmasyon, pwogram Farm to School nan Florid lan ankouraje yon relasyon ekonomik ki pozitif ant pwodikte aliman yo epi lekòl yo.

Misyon pa nou

Misyon Sèvis Aliman, Nitrisyon epi Byennèt lan se:

 • Veye pou chak timoun nan Florid jwenn aksè nan yon repa sen epi nourisan chak jou
 • Konsyantize epi ogmante konsomasyon danre agrikòl Florid yo
 • Redwi ensekirite alimantè pami popilasyon Florid ki pi vilnerab yo
 • Ankouraje jandevi ki sen pami rezidan Florid yo

Pwogram Jaden pou Lekòl lan ranfòse sistèm alimantè lokal yo nan Florid lè yo fè pwomosyon relasyon ekonomik ki pozitif ant pwodiktè manje yo epi lekòl yo. Inisyativ sa a ogmante tou konesans sou sistèm alimantè agrikòl yo epi sou edikasyon nan afè nitrisyon. Li elaji aksè ant lekòl yo, jaden yo epi kominote yo a travè mache piblik lokal, ranfòsman kapasite, devlòpman resous epi asistans teknik ak fòmasyon.

Vizyon pa nou

Pou nou vin lidè nasyonal nan afè administrasyon inisyativ sou aliman, nitrisyon avèk byennèt.

Poukisa Farm to School?
Timoun Soti Gayan

Farm to School ede tout timoun jwenn bon kalite manje lokal ki nourisan pou yo kapab prè pou yo aprann epi grandi. Aktivite Farm to School yo amelyore edikasyon nan saldeklas yo a travè ansèyman pratik ki genyen rapò avèk afè aliman, sante, agrikilti epi nitrisyon.

Agrikiltè Soti Gayan

Farm to School kapab reprezante yon gwo debouche ekonomik pou agrikiltè, pechè, elvè, transfòmatè aliman avèk fabrikan aliman lè li louvre pòt aksè nan yon mache enstitisyonèl ki vo plizyè milya dola.

Kominote Soti Gayan

Farm to School pote benefis pou tout moun, kit se elèv, pwofesè epi administratè, paran avèk agrikiltè, lè li louvri debouche pou ranfòse patisipasyon fanmi avèk kominote yo. Lè se nan men pwodiktè avèk transfòmatè yo nou achte, sa kreye nouvo anplwa epi ranfòse ekonomi lokal lan.

Eleman Kle

Mizanplas Farm to School lan pral varye selon lokal lan men li pral toujou genyen ladan li youn oubyen plizyè nan eleman sa yo:

 • Edikasyon
  Aprann elèv yo enfòmasyon sou sistèm alimantè dirab, nitrisyon epi abitid manje sen
 • Jaden Skolè
  Angaje elèv yo nan ansèyman pratik a travè aktivite epi atelye nan jaden
 • Mache Piblik
  Amelyore aksè lekòl yo nan aliman nourisan ki soti lokalman nan Florid
Fè konesans ak Ekip nou
Bela Delgado
Kowòdonatris Farm to School epi Spesyalist sou Gaspiyaj Manje

Nan wòl li kòm kowòdonatris Farm to School epi Spesyalist nan afè Gaspiyaj Manje nan Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè nan Florid lan, Bela Delgado pasyone pou mizanplis sistèm alimantè ki dirab epi kreyasyon pwogram konesans agrikilti ki rezilyan nan lekòl Florid yo. Nan travay sa a, li pote sipò nan elaborasyon avèk mizanplas pwogram Rekiperasyon Manje nan lekòl yo epi nan pwogramasyon edikatif nan inisyativ Farm to School lan.

Michael Carter
Kowòdonatè Sansibilizasyon Farm to School

Michael Carter ap travay nan afè agrikilti dirab depi preske dis lane epi li se yon Kowòdonatè Sansibilizasyon Farm to School nan Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè nan Florid lan. Nan travay sa a, li patisipe nan ekspansyon avèk konsolidasyon inisyativ Farm to School lan lè li ede nan kreyasyon jaden skolè, pwogramasyon edikatif epi entegrasyon fwi ak legim frè Florid nan lekòl yo.

Natasha Smith
Kowòdonatris Farm to School epi Jestyonè Kontra Sètifye nan Florid

Natasha Smith travay kòm Kowòdonatris Farm to School epi Jestyonè Kontra Sètifye nan Florid pou Depatman Agrikilite avèk Sèvis Konsomatè Florid lan. Nan travay sa a, li sansibilize agrikiltè/pwodiktè yo sou pwosesis/debouche nan mache piblik Farm to School, epi li se yon oratris epi yon animatris fòmasyon ki pètinan epi dinamik. Li fonde relasyon enpòtan tou, tankou FDACs pou entwodwi epi mete an plas nouvo zouti Florida Farm Connect lan.

Florida Farm to School Initiative 

Enpakt Nou

Pandan ane skolè 2021-22 an, lekòl nan Florid yo te achte plis pase $45 milyon pwodwi Florid.

Gade wè Enpakt Farm to School

Haitian Creole