Skip to content

Sibvansyon Farm to School

Dekouvri sibvansyon Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè Florid lan (FDACS) epi antite ekstèn ki disponib pou ede soutni efò lekòl yo ap fè pou Farm to School. Pou pibliye sibvansyon pa ou sou sit wèb nou an, silvouplè kontakte [email protected].

Sibvansyon ki soti nan Depatman Agrikilti avèk Sèvis Konsomatè Florid

Kestyonè Sibvansyon Agrikiltè Florid

FDACS ap chèche pwodiktè Florid (p.e. agrikiltè ak elvè) pou patisipe nan sibvansyon pou achte manje Depatman Agrikilti Etazini an (USDA), avèk yon finansman plis pase $35 milyon sibvansyon ki disponib.

Jwenn Plis Enfòmasyon

Pwogram Akò Kowoperativ Manje Lokal pou Lekòl Florid

Eta Florid lan pral jere fon Pwogram Akò Kowoperativ Manje pou Lekòl lan a travè yon pwogram sou-sibvansyon ki pral pèmèt bank alimantè, ONG epi lòt patnè kominotè postile pou sibvansyon sa a. FDACS pral travay avèk patnè kominotè yo pou mete fèm avèk lekòl an kontakt pou pote fwi avèk legim fre Florid nan lekòl riral nou no.

Jwenn Plis Enfòmasyon

Pwogram Sibvansyon Asistans pou Ekipman National School Lunch

Objektif sibvansyon sa a se satisfè bezwen nan afè enfrastrikti Otorite Alimantè Skolè ki elijib nan pwogram kantin School Lunch Program lan. Yo pral akòde fon yo a travè yon pwosesis konpetitif pou sibvansyon pou kapab fè akizisyon ekipman pou amelyore aliman san danje, sèvi repa ki pi sen nan lekòl yo sitou pou plis fwi avèk legim, amelyore efikasite enèjetik epi elaji patisipasyon.

Jwenn Plis Enfòmasyon

Sibvansyon ki soti nan Lòt Antite

Sibvansyon Sèvis Alimantè

Sibvansyon pou Nitrisyon avèk Agrikilti

Sibvansyon Byennèt

 • Caplan Foundation for Early Childhood: Fondasyon Caplan pou Ti Anfans fèt kòm enkibatè pwojè rechèch pwometè epi devlopman pwojè ki kapab amelyore devlopman, sante, sekirite, edikasyon oubyen kalite lavi timoun depi laj bebe jiska sèt lane nan tout peyi an.
 • Clif Bar Family Foundation Grants: Ti sibvansyon ki bay pou sipò òganizasyonèl jeneral oubyen finance pwojè spesifik ki pwoteje late, enkli manje ki sen, ogmante aktivite deyò kay, konstwi kominote solid epi redwi danje anviwonnmantal.

Sibvansyon pou Jaden Lekòl

 • The American Heart Association’s Teaching Gardens: Avèk finansman patikilye, konpayi, fondasyon epi lòt òganizasyon kominotè bay.
 • The Bee Cause Project: Li bay elèv, pwofesè epi moun nan komnote an kapasite wè sa ki inovan, bèl epi pwisan lakay abèy ki bay myèl. Antre nan rezo anseyan, apikiltè epi lidè kominotè ki gen pasyon pou ankouraje entegrasyon abèy nan edikasyon STEAM.
 • Big Green:  Big Green ap devlope yon kilti manje nan lekòl nan tout peyi an ki fè pwomosyon byennèt pami jèn yo lè li konekte timoun avèk vre manje a travè yon rezo Jaden pou Aprann epi pwogram pou konesans sou manje.
 • Bonnie Plants Third Grade Cabbage Program: Li livre plizyè milye plan chou gratis chak ane bay elèv nan twazyèm ane nan tout peyi an.
 • Florida Farm Bureau Mini-Grants: Pwogram Lidèchip Fanm nan Biwo Agrikòl Florid lan ofri mini-sibvansyon bay anseyan sètifye nan Florid kap patisipe nan ansèyman saldeklas ki nan nivo preskolè jiska 12yèm ane.
 • The Fruit Tree Planting Foundation Orchard Grant: Fondasyon pou Plante Pyebwa Fwitye se yon òganizasyon karititatif entènasyonal ki gen pri deja. Li fèt pou plante pyebwa epi plant ki bay fwi pou soulaje famin mondyal.
 • Green Thumb Challenge Grant: Fondasyon Edikasyon Vèt epi Konpayi Founiti pou Jaden ofri sibvansyon $250 bay pwojè jaden pou jèn nan tout peyi an ki remèt kwonik sou pwojè jaden yo.
 • Youth Garden Grant: Akòde fon bay lekòl pou kreye nouvo lekòl epi jaden kominotè epi ede soutni epi renouvle jaden ki egziste deja.
 • Carton Garden: Montre nou kreyativite elèv ou yo lè nou resikle bwat lèt avèk ji an katon ki soti nan refektwa lekòl ou pou swa konstwi oubyen amelyore jaden nan lekòl ou. Anseyan yo kapab angaje elèv yo nan eksperyans pratik pou kreye moman ansèyman sou pwoteksyon anviwonman an, anbalaj soutnab epi jandevi ki sen.
 • Garden Grant Program – Whole Foods: Nan pwogram Sibvansyon pou Jaden nou an, lekòl avèk ONG fè espas andeyò kay tounen jaden edikatif avèk leson pratik ki konekte timoun avèk manje, stimile kiryozite yo epi soutni pwogram skolè yo.
 • School Garden Grant – Florida Wildflower Foundation: Pami sibvansyon yo genyen 12 a 15 flè sovaj ki natif nan zòn lan pou kreye yon jaden nan lekòl yo. Pwofesè lekòl piblik epi prive preskolè jiska 12yèm ane kapab aplike pou resevwa yon don.
 • American Heart Association Teaching Gardens Network: Rezo Jaden Edikatif sa a se yon kote inik pou jwenn tout sa lekòl bezwen pou kreye oubyen amelyore yon jaden lekòl. Lè ou antre nan rezo an, wap jwenn aksè nan posibilite pou resevwa Don pou finanse jaden ou, founiti avèk resous gratis pou fè jaden, kourikoulòm nimerik entèdisiplinè ki baze sou standa pou anseye jadinaj epi nitrisyon, sètifika telechajab sou Rezo Ansèyman sou Jaden, epi rekonesans sou sit wèb lan.
Haitian Creole